Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Imajući u vidu široke mogućnosti zloupotrebe koje proizlaze iz upotrebe interneta, molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT, pripremljene u svrhu zaštite korisnika u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije. Pod pojmom korisnika podrazumeva se opšta i stručna javnost koja pristupa internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT. Tekst u nastavku se odnosi na odricanje od odgovornosti, zaštitu autorskih prava, prava i obaveza korisnika, tačnosti informacija, veza i odnosa sa drugim sadržajem.

1. Odricanje od odgovornosti

Korišćenjem internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT, korisnik prihvata sve rizike koji mogu da nastanu njenim korišćenjem i prihvata da koristi njen sadržaj za vlastitu upotrebu. Internet stranica služi za davanje informacija promotivnog karaktera o proizvodima kompanije, zatim opštih stručnih informacija od uzajamne važnosti u saradnji, o matičnoj kompaniji Predstavništva Richter Gedeon NYRT, kao i o njenim aktivnostima. Predstavništvo Richter Gedeon NYRT nastoji da predmetne informacije budu tačne, proverljive i u dovoljnoj meri potpune. Predstavništvo Richter Gedeon NYRT zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na internet prezentaciji, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja korisnika sajta. Richter Gedeon NYRT ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom usled ažuriranja predmetnih informacija i sadržaja internet stranice. Richter Gedeon NYRT ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom korisnicima ovog sajta zloupotrebom internet stranice od strane korisnika i/ili od strane trećeg lica, bilo implicitno ili eksplicitno u tom smislu. Kompanija Richter Gedeon NYRT neće snositi ni bilo kakvu odgovornost u pogledu eventualnih oštećenja računarske opreme korisnika, kao i u slučaju izloženosti bilo kakvoj vrsti malicioznog softvera koji mogu nastati za vreme korišćenja internet stranice. Na korisniku internet stranice je odgovornost i obaveza da obezbedi računar u cilju zaštite od malicioznog softvera.

Imajući u vidu zakonom propisane razlike u načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva opštoj i stručnoj javnosti, internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT prilagođene su odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilniku o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva. Određeni sadržaji i informacije o proizvodima na internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT namenjeni su jedino i isključivo stručnoj javnosti u skladu sa navedenim propisima i kao takvi će biti označeni adekvatnim upozorenjem. Sa tim u vezi, kompanija Richter Gedeon NYRT ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom korišćenjem sadržaja i informacija namenjenih stručnoj javnosti suprotno ovim Uslovima korišćenja.

Sadržaju i informacijama promotivnog karaktera na internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT koji nisu namenjeni stručnoj javnosti, opšta javnost može slobodno pristupiti. Predmetni sadržaji i zdravstvene informacije prikazani su jedino i isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne mogu zameniti razgovor sa lekarom ili farmaceutom. Korisnik je dužan da pre upotrebe detaljno prouči uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, odnosno medicinsko sredstvo korisnik je dužan da se posavetuje sa lekarom, ili farmaceutom.

Informacije prikazane na internet prezentaciji kompanije Richter Gedeon NYRT ne sadrže ponudu ili podstrekivanje u vezi sa bilo kakvom kupovinom ili trgovanjem. Investitori se ne smeju oslanjati na ove informacije prilikom donošenja odluke o investiranju. Predstavništvo kompanije Richter Gedeon Nyrt. zadržava pravo revizije sadržaja ovog dokumenta. Bilo kakve promene ovog dokumenta će biti automatski prikazane na adekvatnim lokacijama na samom sajtu.

Na ovom internet sajtu zabranjeno je postavljanje ili prenošenje bilo kakvog protivzakonitog materijala od strane trećih lica, materijala kojim se upućuje pretnja, kleveta ili uvreda, materijala koji je vulgaran, skandalozan, pornografski, koji sadrži zapaljivu retoriku ili skrnavi određene vrednosti, kao i bilo kakvog materijala čije bi postavljanje predstavljalo krivično delo ili podsticaj na vršenje krivičnog dela, i vodilo odgovornosti za štetu ili na drugi način predstavljalo povredu zakona. Kompanija Richter Gedeon NYRT ne prihvata i odriče se bilo kakve odgovornosti u pogledu navedenih sadržaja postavljenih od strane trećih lica, te zadržava pravo da u svakom trenutku preduzme odgovarajuće mere, uključujući sprečavanje korisnika da koristi servise kompanije Richter Gedeon NYRT, uz uklanjanje svih informacija, podataka i sadržaja koje je korisnik postavio na internet sajt. Ukoliko zbog povrede ovih odredaba Richter Gedeon NYRT pretrpi štetu, prema vlastitom nahođenju mogu se preduzeti mere u cilju naknade štete od počinioca, dok će se nadležni državni organi po potrebi pravovremeno obavestiti o takvim povredama.

2. Odnos sa drugim sadržajem

Internet stranica kompanije Richter Gedeon NYRT može sadržati linkove za druge internet sadržaje. Predmetni linkovi se objavljuju sa dobrim namerama i kompanija Richter Gedeon NYRT ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan njenog domena. Internet stranica može sadržati dokumente, podatke i informacije napravljene ili objavljene od strane trećih lica, koje će se, kada god je to moguće, kao takvi i označiti. Richter Gedeon NYRT nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama, te se shodno navedenom odriče svake odgovornosti, naročito odgovornosti vezane za tačnost, ažurnost i potpunost sadržaja na internet stranicama napravljenim od strane trećih lica.

Kompanija Richter Gedeon NYRT ne vrši kontrolu internet sajtova trećih lica na kojima se nalaze veze (linkovi) ka ovoj internet stranici i ne odgovara za sadržaj bilo koje stranice koja se ne nalazi na ovom internet sajtu, odnosno sadržaj koji se nalazi na sajtovima na kojima postoje veze ka ovom sajtu.

3. Zaštita autorskih prava

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na internet stranici kompanije Richter Gedeon NYRT zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Sva imena proizvoda kompanije Richter Gedeon NYRT i druga obeležja propisno obeležena, zaštićena su Zakonom o žigovima. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu kompanija Richter Gedeon NYRT će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Kompanija Richter Gedeon NYRT ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje u svom vlasništvu po sopstvenom nahođenju.

4. Izjava o privatnosti

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja internet sajta čini Izjava o privatnosti kompanije Richter Gedeon NYRT. U slučaju izmena i dopuna Izjave o privatnosti kompanije Richter Gedeon NYRT, skrećemo pažnju da će na internet sajtu uvek biti objavljena ažurna i važeća verzija predmetne Izjave o privatnosti sa kojom se možete detaljno upoznati u pogledu podataka koji se prikupljaju, kako ih Richter Gedeon NYRT koristi i ako se isti dele sa drugima pod kojim okolnostima se to čini.

5. Izmene i dopune uslova korišćenja

Predstavništvo kompanije Richter Gedeon Nyrt. zadržava pravo revizije sadržaja ovog dokumenta u bilo kom trenutku. Bilo kakve promene ovog dokumenta će biti automatski prikazane u samom dokumentu na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije.

Ovi Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani Decembra 2017. godine.

6. Kontakt

Za sva pitanja, nedoumice i primedbe, ili ako želite da se vaš profil izmeni ili obriše, molimo vas da nas kontaktirate putem pošte na donju adresu: 

Richter Gedeon Nyrt.
Representative Office Serbia
Vladimira Popovića br. 6
11070 Novi Beograd, Srbija 

Ili putem e-maila na adresu emarketing@richter.rs.

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT.
Direktor predstavništva dr Jelena Ristić
Adresa: Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd
T. +381 11 660 8998
F. +381 11 660 8958
e-mail: info@richter.rs

Informacije o lekovima: mir@richter.rs
Prijava neželjenih reakcija na lek: prijava@richter.rs

Close Menu